Sint – Aloysiusscouts

Privacybeleid Oud-Scouts

PRIVACYVERKLARING Sint-Aloysius Oud Scouts Geel VZW

Sint-Aloysius Oud Scouts Geel VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Algemene informatie groep Sint-Aloysius Oud Scouts Geel VZW
Tesssenderloseweg 25
2440 Geel
paul.verachtert@telenet.be

Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden en leiding worden echter ook verzameld in opdracht van VOSOG vzw.

Hiervoor treed onze groep op als verwerker. Voor meer informatie over het privacybeleid van VOSOG vzw kan je terecht op www.vosog.be/j/privacy.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

1. Gegevens inkijken

Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met Paul Verachtert (paul.verachtert@telenet.be).

2. Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

3. Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
 • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

4. Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

5. Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Paul Verachtert (paul.verachtert@telenet.be).

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en lidnummer.

Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, identiteitskaartnummer, kledingmaten, leeftijd en nationaliteit.

Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.

Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.

Je lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in groepen.

Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van geloofsovertuigingen.

Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen.

Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

 • Het verspreiden van persoonsgegevens onder de leden
 • Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
 • Het verzekeren van elk aangesloten lid
 • Communicatie over de werking van onze groep
 • Het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen
 • Het versturen van het maandblaadje en nieuwsbrieven
 • Het organiseren van vrijwilligerswerk
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het lidmaatschap bij VOSOG vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn.

Medische gegevens worden verwerkt om voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van het lidmaatschap of de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen vernietigd.

Toegang tot de gegevens

Het bestuur van Sint-Aloysius Oud Scouts Geel VZW heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van de groep.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het verzekeren van leden en vrijwilligers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via st-aloysiusscouts.be/privacybeleid.

Laatste aanpassing: 05/09/2018